Industrimeldingen lagt frem: grønnere, smartere og mer nyskapende

«Vi står overfor en teknologisk utvikling innenfor digitalisering og andre muliggjørende teknologier som over tid endrer norsk industri slik vi kjenner den. Det skjer i hurtig tempo. Det tas i bruk nye materialer, og prosesser endres, automatiseres og digitaliseres. Dels handler det om mer effektiv, mer presis og mer automatisert produksjon; dels om nye produkter, nye verdikjeder og nye forretningsmodeller. Sammen med vår industrielle kompetansebase, gir utviklingen mange nye industrielle muligheter.» 

Norge skal bli grønnere, smartere og mer nyskapende, ifølge regjeringen. 31. mars ble Industrimeldingen lagt frem, den første siden 1981.

Meldingen presenterer regjeringens politikk for industrien. Globalisering, klimautfordringer, aldrende befolkning og forventet lavere etterspørsel i petroleumsnæringen på sikt kombinert med den teknologiske utviklingen endrer norsk industri. Det tas i bruk nye materialer, og prosesser endres, automatiseres og digitaliseres. Meldingen skisserer hvilke muligheter og utfordringer norsk industri står overfor, og beskriver regjeringens politikk for å møte dette. Temaer i meldingen er omstilling innenfor bærekraftige rammer, betydninger av tilgang på kapital og tilgang på kompetanse og viktigheten av forskning, innovasjon og teknologiutvikling.

«I Norge har 53 pst. av industrien i liten grad digitalisert og automatisert produksjonen, mens kun 17 pst. av norske industribedrifter oppgir å være avanserte brukere. Den høye andelen som i liten grad har automatisert produksjonen er på nivå med gjennomsnittet for EU, men lavere enn i de andre nordiske landene. I Danmark er andelen som ligger på et lavt nivå 23 pst. Beholdningen av industrielle roboter er også betydelig lavere i Norge enn i andre nordiske land.» (Industrimeldingen. Kilde: Iris Group. (2015). Digitalisation and automation in the Nordic manufacturing sector: Status, potentials and barriers.)

LES INDUSTRIMELDINGEN I SIN HELHET HER

Relevante utdrag fra Industrimeldingen:

Digitalisering og robotisering kan føre til økt etterspørsel etter arbeidskraft med betydelig kompetanse. Samtidig vil bruk av slik teknologi kunne gi betydelige produktivitetsgevinster og frigjøre arbeidskraft til ny verdiskaping. Erfaringer fra tidligere omstillinger, viser at maskiner, automatisering og innføring av ny teknologi bidrar til å øke produktivitet og verdiskaping. Historisk har innføring av ny teknologi heller ikke redusert total etterspørsel etter arbeidskraft, selv om en rekke arbeidsplasser er blitt borte.

Billigere roboter, digitalisering og andre nye teknologier kan skape nye muligheter for små og mellomstore bedrifter, for eksempel ved at bedriftene kan produsere små og mellomstore produksjonsserier til lavere kostnader enn tidligere.

Fortsatt automatisering og bruk av roboter og ny teknologi, kan gi grunnlag for økt produktivitet og miljømessige forbedringer i jordbruket. Bruk av ny teknologi og ny kunnskap innebære nye muligheter for utvikling av norske landbruksbedrifter.

I Norge har 53 pst. av industrien i liten grad digitalisert og automatisert produksjonen, mens kun 17 pst. av norske industribedrifter oppgir å være avanserte brukere. Den høye andelen som i liten grad har automatisert produksjonen er på nivå med gjennomsnittet for EU, men lavere enn i de andre nordiske landene. I Danmark er andelen som ligger på et lavt nivå 23 pst. Beholdningen av industrielle roboter er også betydelig lavere i Norge enn i andre nordiske land.

Sjømatnæringen tar i stadig økende grad i bruk nye teknologier og ny kunnskap for å øke konkurransekraften og verdiskapingen. Det er fortsatt behov for automatisering av ulike arbeidsintensive operasjoner innenfor foredlingsindustrien. På lengre sikt vil automatisering av produksjonsanlegg på land og om bord på fartøy gi økt fleksibilitet for næringen, til å kunne tilpasse seg store variasjoner i råstofftilgang og til etterspørselen i markedet.

Vi står overfor en teknologisk utvikling innenfor digitalisering og andre muliggjørende teknologier som over tid endrer norsk industri slik vi kjenner den. Det skjer i hurtig tempo. Det tas i bruk nye materialer, og prosesser endres, automatiseres og digitaliseres. Dels handler det om mer effektiv, mer presis og mer automatisert produksjon; dels om nye produkter, nye verdikjeder og nye forretningsmodeller. Sammen med vår industrielle kompetansebase, gir utviklingen mange nye industrielle muligheter.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn

Fremhevede nyheter

Utdanningsmuligheter

Her finner du NFAs rekrutteringsfilm samt informasjon om utdanningsløpet som leder frem til spennende jobber innen automatiseringsfaget

Autonomy in the Oil & Gas Industry

Her finner du rapporten om autonome systemer, og hvilke muligheter og løsninger dette gir olje- og gassindustrien

Offentlige FoU-programmer

Her finner du en oversikt over aktuelle Forsknings- og Utviklingsprogrammer som bedrifter kan søke om midler fra.

Medlemsbedrifter