Tørris Digernes

Tørris Digernes har fagutdanning innen motor og mekaniske fag. Han har videre utdanning som ingeniør innen automatisering fra Bergen Ingeniørhøgskole i 1967 og sivilingeniør ved teknisk kybernetikk NTH i 1972. Etter et år som vitenskapelig assistent arbeidet han i åtte år ved Institutt for Energiteknikk. Hovedoppgavene var vesentlig matematisk modellbygging, prosessoptimalisering, prosessregulering og feildetektering knyttet til industriprosesser. Han begynte ved Aker Elektro i 1980 og deltok der i utviklingen av et datasystem for testing av jetmotorer. I 1985 var han med og startet Stord Data. Her deltok han i videreutvikling av systemet for testing av jetmotorer. Han jobbet også med utviklingen av ulike produkter for automatisk foring av oppdrettsfisk og i ulike prosjekter knyttet til prosessautomatisering. Digernes vendte tilbake til Aker Elektro i 1989 som overingeniør med spesielt fagansvar for automatisering. Arbeidsoppgavene var vesentlig rettet mot utvikling av kybernetiske systemer knyttet til prosesser innen petroleum, kraftverk, kraftnett og smelteverk. Han utviklet en ny metode og et nytt datasystem for måling av impedans i trefase smelteovner basert på modellbasert måling. Systemet er nå tatt i bruk av de fleste smelteverk i Norge. Han utviklet også et system for regulering av elvekraftverk som hindrer tørrlegging av elvefaret ved nødstopp. I dette systemet ble det også nyttet en spesiell metode for feildetektering som han utviklet i tiden ved Institutt for energiteknikk.

I 2004 etablerte han egen virksomhet ved navn Tørris Digernes MathConsult. I denne virksomheten har han utviklet ny teori for avansert pålitelighetsanalyse med spesielt fokus på regularitetsanalyser av kraftnett. Teorien er realisert i et program kalt PROMAPS, som nå er flittig nyttet til regularitetsanalyse av store maskede kraftnett. For tiden er arbeidsdagene delte mellom hobbygårdsbruk på Digernes, egen virksomhet i MathConsult, og en stilling som forsknings- og utviklingleder i Wärtsilä Norway AS, Ship Power Technology. Arbeidet i Wärtsilä dreier seg vesentlig om utvikling av kybernetiske funksjoner knyttet til styring av diesel/gass-elektriske framdriftssystemer for skip.

Tørris Digernes er spesielt opptatt av anvendelse av teoretisk kybernetikk. Aktuelle områder er etablering av matematiske modeller, regulering, estimering, feildetektering og pålitelighetsanalyse. Han har også vært opptatt av å integrere økonomiske og tekniske prosesser.

Digernes ble valgt inn i NFAs styret i 1987, og var formann i perioden 90-95. Han engasjerte seg sterkt i NFAs økonomiske og administrative problemer, som han fikk i fanget da han tok over som formann. Han fikk ryddet opp i foreningens relasjoner og avtaler til NIF og Ifea. Under sin formannstid klarte han å snu et stort underskudd i foreningen til et tilsvarende stort overskudd. Han var også sentral i prosessen med å ta NFA ut av NIF-systemet for tilsluttede foreninger og etablere et selvstendig NFA.

Han ble tildelt NFAs ærespris i 1996.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn

Fremhevede nyheter

Utdanningsmuligheter

Her finner du NFAs rekrutteringsfilm samt informasjon om utdanningsløpet som leder frem til spennende jobber innen automatiseringsfaget

Autonomy in the Oil & Gas Industry

Her finner du rapporten om autonome systemer, og hvilke muligheter og løsninger dette gir olje- og gassindustrien

Offentlige FoU-programmer

Her finner du en oversikt over aktuelle Forsknings- og Utviklingsprogrammer som bedrifter kan søke om midler fra.

Medlemsbedrifter