Vedtekter

VEDTEKTER FOR NORSK FORENING FOR AUTOMATISERING (NFA)
Sist endret på årsmøtet 13.02.2017

 

§ 1 NAVN Foreningens navn er Norsk Forening for Automatisering.

§ 2 FORMÅL Foreningen skal være et forum for automatiseringsfaget.

Foreningens mål er å:
· samle fagmiljøet  innen automatisering og styrke samarbeidet
· være et talerør for automatiseringsfaget
· bidra til kompetanseheving innen fagfeltet og styrke fagets innflytelse  og anerkjennelse
· styrke det norske automatiseringsmiljøets internasjonale kontakt og innflytelse

§ 3 ORGANISASJON Foreningen har en egen administrasjon som ledes av daglig leder. Daglig leder rapporterer til et styre. Den høyeste myndighet er årsmøtet.

§ 4 MEDLEMSKAP
Medlemmer kan være:
1. Personer som i sitt daglige virke eller på annen måte er interessert i fagområdet.
2. Bedrifter og institusjoner som er knyttet til faget enten som leverandør eller brukere, eller på annen måte er interessert i fagområdet.
3. Personer som har gjort en lang og fortjenestefull innsats for foreningen og/eller automatiseringsfaget kan utnevnes til æresmedlemmer. Forslag til kandidater kan fremmes til styret av styremedlemmer eller medlemmer i NFA senest 2 – to – måneder før årsmøtet. Utvelgelse skal skje i.h.h.t. Statutter for NFA’s Ærespris. Styret er besluttende instans og bekjentgjørelse skjer på årsmøtet.”
4. Studenter ved universiteter, høgskoler og tekniske fagskoler kan etter søknad bli medlemmer med redusert kontingent.  Årsmøtet fastsetter denne.
5. Medlemmer som ønsker å tre ut av foreningen, må sende skriftlig melding til NFA. Dersom et medlem ikke har meldt seg ut før forfall av kontingent, er vedkommende å anse som medlem av foreningen for resten av året.

Søknad om medlemskap behandles av administrasjonen.  Årsmøtet fastsetter årlig medlemsavgift.

§ 5 STEMMERETT Hvert medlem har en stemme. Bedrifter og institusjoner utøver sin stemmerett gjennom en representant.  Medlemmer kan avgi stemme ved personlig fremmøte.

§ 6 STYRET Foreningens styre skal bestå av inntil 8 medlemmer, hvorav 1 leder.  Leder og styret skal velges på årsmøtet.  Leder velges for 1 år og styremedlemmer  velges for 2 år.  Blant styrets medlemmer  velger styret nestleder.  Styret er beslutningsdyktig  når minst 50% av styremedlemmene  er til stede.

§ 7 ÅRSMØTET Årsmøtet holdes i tidsrommet 1. februar – 1. april.  Årsmøtet treffer avgjørelser i saker som er nevnt i innkallelsen.  Innkalling  skjer skriftlig med minst 14 dagers varsel.  Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 1. februar.

På årsmøtet skal behandles:

1. Årsberetning
2. Regnskap og revisors beretning
3. Fastsettelse av årskontingent
4. Budsjett
5. Valg av leder, styremedlemmer,  revisor og valgkomitè
6. Andre saker nevnt i innkallingen

Ekstraordinær årsmøte skal innkalles dersom 1/4 av medlemmene skriftlig forlanger det, eller dersom styret beslutter det. Innkalling med saksliste skal være postlagt fra sekretariatet senest 14 dager i forveien.

§ 8 LOVER OG REGLER NFA vil overholde gjeldende lovgivning, herunder men ikke begrenset til konkurranserettslige lover og regler.

§ 9 VEDTEKTSENDRINGER

Forslag om endring av vedtektene skal innen 1. januar sendes skriftlig til styret, som kunngjør forslagene for medlemmene og sørger for at dette behandles på første årsmøte. Vedtektsendringer krever 2/3 flertall av avgitte stemmer.

§ 10 FORENINGENS OPPLØSNING

Oppløsning av foreningen behandles etter regler for Vedtektsendringer (§8), men med skriftlig avstemming. En beslutning om oppløsning må, for å være gyldig, gjentas på det neste ordinære årsmøtet.Forslag om oppløsning av foreningen behandles på ordinært årsmøte. Dersom det er alminnelig flertall for oppløsning av foreningen, sendes forslaget sammen med referat fra behandlingen til skriftlig uravstemming blant foreningens medlemmer med frist en måned til å avgi stemme.

Et vedtak om oppløsning krever at minst ¾-deler av foreningens medlemmer stemmer for det.

Dersom foreningen besluttes oppløst, skal dens midler avsettes til et fond som skal benyttes til stipender eller annen støtte til aktivitet som faller innenfor rammen av foreningens virksomhet. Vedtektene for et slikt fond må være godkjent av det departement som bestyrelsen av offentlige legater hører inn under. Vedtektene skal behandles samtidig med og uadskillelig fra forslag om oppløsning av foreningen.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn

Fremhevede nyheter

Utdanningsmuligheter

Her finner du NFAs rekrutteringsfilm samt informasjon om utdanningsløpet som leder frem til spennende jobber innen automatiseringsfaget

Autonomy in the Oil & Gas Industry

Her finner du rapporten om autonome systemer, og hvilke muligheter og løsninger dette gir olje- og gassindustrien

Offentlige FoU-programmer

Her finner du en oversikt over aktuelle Forsknings- og Utviklingsprogrammer som bedrifter kan søke om midler fra.

Medlemsbedrifter